Dla uczestników | Mentor

MENTOR skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pedagogów i superwizorów. Pomaga przygotować kadrę do zmiany obecnego modelu przekazywania wiedzy na nowoczesne wspieranie rozwoju uczniów poprzez wysokiej jakości mentoring.

Autorskie kursy w ramach programu rozwoju pedagogiki MENTOR dopasowujemy do potrzeb Zleceniodawcy. Wybrane moduły składają się w sumie na 140 godzin warsztatów tematycznych.

Weź udział w projekcie. Zarejestruj się!

Moduły obejmują:

Co zrobić by zwiększyć własną motywację?
 • Rozpoznawanie własnych emocji.
 • Co mnie najbardziej motywuje w życiu? W pracy?
 • Motywacja oparta na mechanizmach neuronalnych.
Jak motywować ucznia?
 • Rozpoznawanie emocji ucznia, w tym diagnozowanie poziomu stresu oraz blokad kanałów sensorycznych.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem.
 • Motywowanie uczniów. Komunikacji w sytuacjach stresogennych.
Jak towarzyszyć uczniowi w rozwoju?
 • Różnice pokoleniowe nauczycieli i uczniów.
 • 4 etapy uczenia się (metoda Blanchard’a). Uczenie się przez działanie.
 • Budowanie klimatu sprzyjającego motywowaniu i uczeniu się (Hattie).
Jak budować szczęśliwe życie na największych atutach?
 • Talenty “neuronalne” (metodologia oparta na badaniach Gallupa). Diagnoza najsilniejszych talentów neuronalnych. (teoria 5 talentów M.Buckinghama i D.O. Cliftona)
 • Od czego zależy sukces? (teoria geniuszu wg Thomas’a Scheff’a, inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, Żywioł wg Kena Robinsona oraz w oparciu o najnowsze badania z obszaru neurodydaktyki).
Jak pomóc uczniom w wyborze zawodu?
 • Przygotowanie uczniów do wyborów i decyzji życiowych.
 • Oczekiwania obecnych i przyszłych pracodawców. Przyszłe rynki pracy.
Szkoła trzeciej dekady XXI wieku
 • Niezbędna infrastruktura dydaktyczna szkoły a szkoła funkcjonująca w ekonomii obiegu zamkniętego.
 • Budowanie świadomości ekologicznej uczniów jako obywateli kreujących środowisko XXI wieku.
Po co i jak budować zespół w szkole?
 • Ustalanie zasad zespołu. Ocena koleżeńska.
 • Wyznaczanie wspólnych celów. Znaczenie informacji zwrotnej.
 • Sytuacje kryzysowe a rola zespołu.
Jak motywować klasę i mieć ją „po swojej stronie”?
 • Praca zespołowa uczniów i ich reprezentacja. Uczniowie dominujący.
 • Dostosowywanie wymagań i oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów.
 • Umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.
Szkoła poza szkołą?
 • Outdoor Learning: budowanie zaufania, współpracy, kreatywności.
 • Nauka przedmiotów ścisłych poza klasą.
Jak konstruktywnie oceniać?
 • Ocenianie kształtujące. Elementy oceniania kształtującego do zastosowania „od zaraz”.
 • Współpraca z rodzicami nad implementacją sposobów oceniania.
 • Samoocena uczniów.
 • Informacja zwrotna.

 

 

Jak analizować efekty pracy zespołowej?
 • Analiza zespołów uczniowskich – „Maszynownia”.
 • Budowanie modelu pracy z uczniami opartego na pozytywnych doświadczeniach i dialogu zespołów nauczycielskich.
Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w szkole?
 • Trudny rodzic czy trudna sytuacja?
 • Sytuacje trudne – szansa na rozwój i budowanie relacji.
 • Profilaktyka sytuacji trudnych – symulacje.
 • Radzenie sobie ze stresem.
Jak i po co szkoła może angażować najbliższe otoczenie?
 • Analiza potencjału współpracy ze środowiskiem zewnętrznym.
 • Sposoby kreowania wartościowej i bezpiecznej współpracy z przedsiębiorcami.
Po co i jak połączyć się ze światem?
 • Sieć on-line z innymi placówkami oświatowymi, instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi.
 • Tablica interaktywna i inne nowoczesne rozwiązania w klasie.
 • Platformy edukacyjne.
 • Wypracowanie z uczniami granic dla zrównoważonego zastosowania innowacji cyfrowych w procesie uczenia się.
Jak nauka może być zabawą?
 • Edukacja poprzez gry w edukacji. Nauka przedsiębiorczości i inne dostępne w Polsce gry edukacyjne.
 • Innowacyjne systemy cyfrowego kształcenia pozaszkolnego – pomoc dla nauczycieli.
Po co szkole aktywna edukacja ekologiczna?
 • Ocieplenie klimatyczne a codzienna praca szkoły.
 • Angażowanie uczniów w praktyczną działalność proekologiczną.

Dowiedz się więcej o kursach MENTOR

Odwiedź stronę projektu i zarejestruj się!