Mentor

MENTOR to wyjątkowy na skalę Polski projekt edukacyjny, który powstał wraz z inauguracją CIE. Program był skierowany do inspirujących nauczycieli z mniejszych miejscowości z całej Polski, wskazanych przez byłych uczniów. Każdy z wytypowanych nauczycieli mógł przyjechać na warsztaty MENTOR z innym nauczycielem ze swojej szkoły

Działanie to miało na celu: umożliwienie stworzenia poczucia wspólnoty w szkole, łatwiejsze zbudowanie sieci kontaktów, szybszą decyzję o chęci wzięcia udziału w warsztatach.

W programie wzięło udział 30 nauczycieli z całej Polski.

W ramach projektu zorganizowane zostały:

 • badania najczęściej stosowanych przez nauczycieli MENTORa metod nauczania (badania przeprowadzone przez Millward
  Brown);
 • badania uczniów nauczycieli MENTORa pod kontem ich motywacji i metod używanych przez nauczycieli MENTORa;
 • cykl 64 godzin warsztatów dla nauczycieli MENTORa w oparciu o nowoczesne metody edukacji, w tym neurodydaktykę przy merytorycznym wsparciu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Najważniejszym celem programu MENTOR było:

 • zwiększenie efektywności pracy pedagogicznej nauczycieli biorących udział w warsztatach, a w przyszłości zainicjowanie publicznej debaty na temat koniecznych zmian w systemie oświaty.

Podczas spotkań, nauczyciele poznają metody motywacji, ale i dowiadują się jak skutecznie wyposażyć młodzież w kompetencje oczekiwane przez przyszłych pracodawców, tj. jak stymulować w uczniach umiejętność pracy w grupie, rozwijać świadomość mocnych stron, doskonalić komunikację werbalną i pozawerbalną oraz rozbudzać wyobraźnię. Wierzymy, że takie działania pozwolą istotnie zwiększyć efektywność pracy pedagogicznej nauczycieli biorących udział w warsztatach, a w przyszłości zainicjować debatę publiczną na temat koniecznych zmian w systemie oświaty. Jest to najważniejszy cel programu MENTOR i wiemy, że przy pełnym zaangażowaniu nauczycieli możemy go osiągnąć polepszając przy okazji stosowane metody tak by móc je później spopularyzować w całym kraju.

Cele programu MENTOR:

 • sprawdzenie umiejętności warsztatowych w praktyce w czasie obozów interdyscyplinarnych organizowanych przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci;
 • zwiększenie efektywności pracy zaangażowanych nauczycieli – mentorów poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania;
 • budowa społeczności inspirującej nauczycieli w ich lokalnych środowiskach – m. in. poprzez portal internetowy stworzony na potrzeby programu MENTOR;
 • kompleksowe badania na początku i na końcu programu pokazujące efekty stosowania nowoczesnych metod edukacji, w tym neurodydaktyki;
 • konferencja podsumowująca program MENTOR z udziałem ekspertów z zakresu edukacji w tym międzynarodowych ekspertów w dziedzinie nowoczesnych metod edukacji, w tym neurodydaktyki.
 • przełożenie programu MENTOR jako pilotażu na warunki ogólnopolskiego programu edukacyjnego.

Neurodydaktyka – innowacyjna idea

 • nauka wprowadzona 10 lat temu w Niemczech przez Manfreda Spitzera oparta na rozbudzaniu ciekawości i motywacji wewnętrznej uczniów;
 • służy rozwijaniu talentów uczniów, ale też wszystkich typów inteligencji (w tym społecznej);
 • zakłada nowatorskie metody nauczania uczniów, ale też innowacyjną edukację nauczycieli;
 • SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI” – coraz więcej szkół niemieckich decyduje się na wdrażanie metod neurodydaktyki;
 • w Polsce pojęcie nowe, choć zyskujące popularność mediów i środowisk szkolnych – wciąż jednak brak systemowych rozwiązań ułatwiających ich wdrożenie (oferowane kursy dla nauczycieli są drogie, poza możliwościami finansowymi nauczycieli);
 • w programie MENTOR jedna z metod, wspierana przez już sprawdzone, dotyczące motywacji, oceniania kształtującego itp.
NEURODIDACTICS- INNOVATIVE IDEA