Został jeden miesiąc do New Education Forum

Centrum Innowacyjnej Edukacji organizuje – w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego, Rue Belliard 100, Bruksela – II edycję Forum Nowej Edukacji w dniach 17 i 18 listopada. Celem Forum jest sfinalizowanie rekomendacji dotyczących przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży w Unii Europejskiej. Zalecenia te są podzielone na cztery grupy w odniesieniu do adresatów: młodzieży, rodziców, nauczycieli, pracodawców i decydentów.

Tibor Navracsics, Komisarz ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu, Marianne Thyssen, Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia i Jyrki Katainen, Wice-Przewodniczący Komisji EuropejskiejKomisarz ds. Zatrudnienia, Wzrostu, Inwestycji i Konkurencyjności wspierają tę inicjatywę i zaangażowani są w przygotowanie rekomendacji końcowych również w nawiązaniu do New Skills Agenda for Europe.

Oprócz powyższych, swój udział w NEF potwierdziły takie autorytety i instytucje jak:

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zrzeszająca 34 kraje, której misją jest promowanie polityk poprawy dobrobytu gospodarczego i społecznego.

Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (EPA), które reprezentuje 150 milionów rodziców w całej Europie.

Danuta Jazłowiecka, Eurodeputowana i Wiceprzewodnicząca Komitetu Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w Parlamencie Europejskim.

Martina Dlabajová, Eurodeputowana i Członkini Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w Parlamencie Europejskim.

Jerzy Buzek, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Eurodeputowany, Przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji.

Michał Boni, Eurodeputowany, Członek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), organ doradczy Unii Europejskiej, który udziela porad głównym instytucjom UE (Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski).

BUSINESS EUROPE, największa konfederacja europejskich przedsiębiorców, posiadająca członków w 34 krajach.

General Teaching Council for Scotland, założona w 1965 roku, jedna z pierwszych rad edukacji na świecie, pierwszy niezależny organ samoregulacji w świecie nauki.

Unicredit, czołowa włoska grupa bankowa obecna w całej Europie.

Universal Learning Systems, międzynarodowe przedsiębiorstwo zintegrowanych usług edukacyjnych, doradza między innymi Komisji Europejskiej, rządom i uniwersytetom na całym świecie.

University of Edinburgh, założony w 1583 roku, jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów na świecie.

Uniwersytet Warszawski, założony w 1816, największy uniwersytet w Polsce. Posiada prawie 50.000 studentów

Uniwersytet Kraju Basków, aktywny w zakresie odpowiedzialności społecznej i posiadający ważne powiązania z sektorem prywatnym.

Indiana University, założony w 1820 roku publiczny uniwersytet, posiada obecnie 38.990 studentów.

Federalne Centrum e-Edukacji, instytucja, która koordynuje sieć e-learningu w szkołach podstawowych i średnich dla austriackiego Federalnego Ministerstwa Edukacji.

Flamandzki Departament Edukacji i Kultury, część Flamandzkiego Ministerstwa Edukacji, Młodzieży, Równych Szans i Spraw Europejskich.

Instytut Badań Edukacyjnych, instytucja, która prowadzi interdyscyplinarne analizy mierzące jakość i efektywność polskiego systemu edukacji.

Zapraszamy do przyłączenia się do Forum Nowej Edukacji, jednego z miejsc, w których tworzone są narzędzia Unii Europejskiej do przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży.

Zarejestruj się na www.ciedu.eu