NEF+ – nowe możliwości dla rozwoju Edukacji w Plenerze w kształceniu zawodowym.

Od 2015 roku Centrum Innowacyjnej Edukacji organizuje i prowadzi New Education Forum (NEF) – Forum Nowej Edukacji. NEF jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w obszarze innowacji edukacyjnych, w ramach której priorytetowym zadaniem jest promowanie: kompetencji przekrojowych jako kluczowych zasobów na rynku pracy, kształcenia i szkolenia zawodowego jako istotnego elementu przeciwdziałania wykluczeniom oraz szukania ścieżek nauczania angażujących grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji. Działa na poziomie międzynarodowym, zrzeszając przedstawicieli z ponad 190 instytucji: europejskich regionów i miast, placówek szkolnictwa wyższego i instytucji badawczych, a także pracodawców z różnych branż, pochodzących z 17 krajów Unii Europejskiej. Do tej pory w wydarzeniach NEF wzięło udział ponad 2,5 tys. osób.

Idziemy o krok dalej!

Pandemia wymusiła adaptację do nowych warunków, skutkiem czego obserwujemy znaczne przyspieszenie procesu cyfryzacji i wdrażania niezbędnych rozwiązań technicznych. Z raportów Banku Światowego wynika, że ​​co trzecia firma zwiększyła wykorzystanie Internetu, aplikacji, platform cyfrowych, co miało istotny wpływ na ich wyniki. Trzecia fala i zbliżający się kolejny lockdown będzie testem dla władz i wielu firm, które muszą błyskawicznie zdigitalizować swoje usługi i przenieść działalność do sieci. Nam z kolei nasuwa się pytanie, jakie skutki obecnej sytuacji i wynikające z nich potrzeby możemy zaobserwować w obszarze edukacji?

Badanie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z 2018 roku wykazało, że mniej niż 40% pedagogów czuje się gotowych do korzystania z technologii cyfrowych w nauczaniu, z dużymi różnicami w całej Unii Europejskiej. W odpowiedzi na to zjawisko oraz na skutki trwających już rok ograniczeń, powstała koncepcja projektu New Education Forum + (NEF+).

W celu zmniejszenia skutków pandemii Covid-19, zdecydowaliśmy się połączyć Edukację w Plenerze z rozwiązaniami edukacji cyfrowej, zakładając, że ta kombinacja ma szansę wnieść niespodziewaną wartość dodaną w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Dzięki prowadzonym badaniom widzimy, w jak efektywny sposób, Edukacja w Plenerze wielopłaszczyznowo wpływa na wzrost umiejętności kluczowych w obszarze zatrudnienia, aktywności obywatelskiej oraz rozwoju osobistego. Nadal jednak niewiele krajów wprowadza Edukację w Plenerze do formalnej, jak i nieformalnej edukacji. Partnerzy konsorcjum NEF+ od roku 2018 współpracują stosując metodę Edukacji w Plenerze, aby promować uniwersalne umiejętności u młodych osób. W ramach NEF+ Centrum Innowacyjnej Edukacji oraz jego partnerzy – Uniwersytet Edynburski, LIT, Femxa i Rząd Kantabrii, będą identyfikować i promować tę perspektywę poprzez dostęp do dobrych praktyk oraz wskazówek dot. zastosowania metody Edukacji w Plenerze, poprzez narzędzia cyfrowe, które wzmocnią szkolnictwo zawodowe.

Uważamy, że korzyści płynące ze świata online po pandemii, powinny wykraczać daleko poza konsumpcję umiejętności cyfrowych. Dlatego głównym celem projektu jest wzmocnienie, w szerokim znaczeniu, edukatorów w zakresie kompetencji cyfrowych, aby pośrednio angażować i wspierać szkolenia dla młodych ludzi, dostosowując ich wiedzę do nowo otwartych perspektyw. Warto zaznaczyć, że edukatorzy odgrywają znaczącą rolę w zapewnieniu niezbędnych kompetencji i umiejętności przekrojowych dla młodych ludzi.

Projekt NEF + umożliwi edukatorom podniesienie i rozwój wiedzy specjalistycznej w zakresie Edukacji w Plenerze, który jest odpowiednim i skutecznym modelem pedagogicznym pracy z młodzieżą, poprzez m.in.:

  • szkolenia umiejętności przekrojowych i kluczowych kompetencji, zgodnie z apelem Komisji Europejskiej i OECD;
  • pielęgnowanie integracji społecznej i różnorodności wśród społeczności uczących się oraz w społeczeństwie. Odnosi się to również do równości płci, jak i różnorodności kulturowej.

NEF+ jest odpowiedzią na brak odpowiednich narzędzi cyfrowych wpierających wdrażanie innowacyjnej metodologii opartej na Edukacji w Plenerze, która zapewni pełne wykorzystanie tego potencjału. Możliwości rozwoju zawodowego w zakresie innowacyjnych praktyk Edukacji w Plenerze dla VET znacznie zwiększą zatrudnienie nauczycieli, którzy będą mieli większe szanse na rynku pracy. Ponadto społeczność NEF+ i sieci, do których należymy zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym, pozwolą nam zapewnić wsparcie dla edukatorów VET, przy uwzględnieniu Edukacji w Plenerze w swoich programach nauczania. Dostarczymy przede wszystkim wiedzę, ale również konkretne przykłady korzyści, jakie Edukacja w Plenerze może przynosić w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Partnerzy konsorcjum NEF+ współpracują od 3 lat w ramach projektu FOLM „Z natury na rynek pracy”, wykorzystując model Edukacji w Plenerze w trzech krajach: Hiszpanii, Polsce i Irlandii.  Dzięki pozyskanemu finansowaniu projekt NEF+ dostarczy:

  • innowacyjne rozwiązania promujące podejście Edukacji w Plenerze w kształceniu i szkoleniu zawodowym, jako wspierające, rozwijające i optymalizujące model kształcenia, zwłaszcza pod względem wzmocnienia pozycji nauczyciela;
  • bezpłatną bibliotekę cyfrową, gromadzącą wszystkie informacje na temat Edukacji w Plenerze, w tym m.in. badania, statystyki, materiały eksperckie, wytyczne, w tym również te od Trenerów EwP oraz nagrania z sesji networkingowych;
  • możliwość uczestnictwa w wydarzeniach, jak i możliwość bycia prelegentem w sesjach networkingowych;
  • wymianę wiedzy na temat Edukacji w Plenerze na poziomie europejskich doświadczeń.

W perspektywie długofalowej sieć NEF+ online zapewni dalszy rozwój zawodowy w dziedzinie Edukacji w Plenerze, dla edukatorów w instytucjach członkowskich Konsorcjum i poza nimi. Międzysektorowa wymiana wiedzy i współpraca pomiędzy interesariuszami i ekspertami rozwinie świat edukacji i aktualny stan wiedzy dot. zastosowania Edukacji w Plenerze w sektorze szkolnictwa zawodowego na terenie Europy. Poza tym wzmocniona zostanie międzyregionalna i międzynarodowa współpraca pomiędzy autorytetami publicznymi w edukacji oraz proces kształcenie i sama młodzież. To pozwoli zwiększyć stosunek młodzieży w zatrudnieniu, szkolnictwie, przede wszystkim w czasie pandemii. Dodatkowe korzyści wynikające z rozszerzania i doprecyzowania użyteczności Edukacji w Plenerze w szkolnictwie zawodowym, to poprawa zdrowia i ogólnego dobrostanu, ochrony środowiska i sprawiedliwości społecznej. A zatem poprzez aktywne i efektywne działanie – wkład w przynajmniej trzy spośród Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Projekt NEF+ sfinansowany jest z programu Erasmus +. Wartość całego projektu wynosi 288 235 tys. EUR. Dzięki NEF+, New Education Forum zwiększa swoje zasoby, skale działania i wpływ.

 

Skip to content