New Education Forum

Polski Outdoor Learning

Polski Outdoor Learning korzysta z dofinansowania o wartości 157 452 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu Polski Outdoor Learning jest opracowanie rozwiązań zapewniających kobietom stymulujące i innowacyjne środki do rozwijania umiejętności życiowych i zawodowych.

Polski Outdoor Learning

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 157 452 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Partnerzy:

Projekt zbada za pomocą podejścia Outdoor Learning (OL), czy kobiety, które nie pracują, nie uczą się i nie szkolą (ang. NEET), mogą zostać zaktywizowane do angażowania się w życie społeczne i zawodowe. Projekt zakłada opracowanie trwałych ram modelu do zastosowania przez zainteresowane strony w całej Europie. Projekt ma na celu opracowanie rozwiązań zapewniających kobietom NEET stymulujące i innowacyjne środki do rozwijania umiejętności życiowych i zawodowych, umożliwiając im w ten sposób stanie się aktywnymi obywatelkami w swoich regionach. W programie zaangażowanych będzie 67 kobiet NEET oraz 13 trenerów i badaczy, przenoszących doświadczenia z Western Norway Research Institute (Norwegia) do Polski. Partnerzy (CIE i WNRI) poznają teoretyczne i praktyczne aspekty modelu OL i z pomocą partnera eksperckiego, przeszkolą˛ trenerów. Wykorzystają˛ podejście OL, aby stworzyć´ alternatywne, atrakcyjne i angażujące sposoby dotarcia do kobiet. Poprzez program uczestniczki rozpoznają  mocne strony / talenty, wzmocnią umiejętności miękkie, zbudują poczucie własnej wartości / samoświadomości oraz wzmocnią postawy wobec zatrudnienia. Kobiety zbudują swoje ścieżki kariery zawodowej, dowiedzą się o zmianach na rynku pracy i przygotują się do poszukiwania pracy.

Aby zapewnić powodzenie projektu, na poziomie międzysektorowym/ międzykrajowym zastosowana zostanie kompleksowa metodologia oceny i zalecenia. Pozwoli to na stworzenie przewodników i narzędzi, które zostaną wykorzystane w celu poinformowania władz publicznych, władz regionalnych / lokalnych i innych zainteresowanych stron o tym, jak zastosować wypracowany model w swoich regionach.

Główne cele projektu:

  • opracowanie przez partnerów i wdrożenie eksperymentalnych rozwiązań wynikających z Outdoor Learningu (OL) w celu przygotowania kobiet NEET do wejścia na rynek pracy
  • rozwój zawodowy kadry CIE, w tym jej mobilność;
  • wspólne stworzenie i analiza modelu OL dla kobiet NEET, gotowego do wykorzystania przez instytucje działające na rynku pracy, poprawa jakości i dostosowanie oferty edukacyjnej CIE.

Te transnarodowe cele zapewnią efekt w postaci trwalszego zatrudnienia zgodnego z indywidualnymi predyspozycjami i talentami kobiet. Dzięki temu zmniejszą się różnice ekonomiczne i społeczne na terenie EEA oraz wzmocnią dwustronne relacje miedzy Polską a Norwegią w dziedzinie edukacji.

Główne rezultaty projektu

 

R1 PROGRAM NAUCZANIA

Program nauczania mający na celu aktywizację kobiet zagrożonych wykluczeniem skierowany będzie do Trenerów  zrekrutowanych spośród trenerów, którzy ukończyli Akademię Trenerów CIE.

R2  PODRĘCZNIK POL

Podręcznik POL do nauczania OL skierowanej do kobiet zagrożonych wykluczeniem adresowany będzie do Trenerów Outdooru. Podręcznik będzie składać się z opisu metody OL zaktualizowanej, poszerzonej i zweryfikowanej w fazie pilotażowej i wdrożeniowej. Dodatkowo podręcznik będzie posiadać wskazówki do ćwiczeń, pozwalające na bezpośrednie zastosowanie poszczególnych narzędzi w pracy z Beneficjentkami.

R3 RAPORT

Praktyki dotyczące wdrażania programu, będą podstawą do opracowania zaleceń politycznych i rekomendacji dotyczących wdrożenia OL celem aktywizacji kobiet zagrożonych wykluczeniem. Raport będzie końcową publikacją projektu.

Projekt trwa od 1.10.2022 do 31.04.2024 roku i jest realizowany w partnerstwie z Western Norway Research Institute.

This site is registered on wpml.org as a development site.