Program rozwoju pedagogiki MENTOR

Program rozwoju pedagogiki MENTOR

MENTOR To praktyczny program skierowany do nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wspiera kadrę pedagogiczną w zakresie wiedzy dotyczącej nowoczesnego wspomagania rozwoju uczniów poprzez wysokiej jakości mentoring.

Kursy „szyjemy na miarę” by jak najlepiej spełnić oczekiwania Zleceniodawcy.

Kursy MENTOR Centrum Innowacyjnej Edukacji (CIE)

Autorski Program MENTOR skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pedagogów i superwizorów. Jest to program uniwersalny dla wszystkich etapów kształcenia,  którego głównym celem jest przygotowanie kadry do zmiany obecnego modelu przekazywania wiedzy na efektywne motywowanie i wspieranie rozwoju uczniów poprzez wysokiej jakości mentoring prowadzony przez ich nauczycieli. Realizowany jest z wykorzystaniem nowoczesnych metod uczenia się np. Platformy Mentor 2.0 w obszarze kształcenia ogólnego. W 2019 roku Program został pozytywnie oceniony przez Fundatorkę i na mocy jej oświadczenia został przekazany do pilotażu. Po fazie pilotażowej Program został udoskonalony i uzupełniony o dodatkowe moduły.  W roku 2020  Program Mentor został zaakceptowany do wdrażania przez Radę Fundacji (Uchwała Nr 2 z dnia 13.07.2020). Autorski Program MENTOR składa się z 6 bloków tematycznych, które realizowane są w formie warsztatów kompetencyjnych. Poszczególne moduły mogą być realizowane jako odrębne niezależne bloki tematyczne lub jako całościowy Program (każdorazowo realizacja wynika z przeprowadzonej diagnozy potrzeb rozwojowych nauczycieli).  W ramach Programu nauczyciele biorą udział w 124 godzinach szkoleń, a pomiędzy modułami wykonują zadania wdrożeniowe.

Program rozwoju pedagogiki MENTOR

Jak wygląda kurs?

Kursy MENTOR składają się z pięciu modułów, które można łączyć w zależności od potrzeb Zleceniodawcy. Przy każdym zleceniu pierwszym elementem wybranych kursów, niezbędnym dla osiągnięcia ich maksymalnej efektywności, są 6-godzinne warsztaty poświęcone wzmacnianiu motywacji pedagogów i uczniów.

Moduły składają się w sumie na 124 godziny warsztatów tematycznych (odbywających się w trybie piątek wieczór – niedziela po południu). W każdym z kursów jednocześnie może uczestniczyć maksimum 20 pedagogów.

Jesteśmy też otwarci na inne rozwiązania, które będą dostosowane do potrzeb Zleceniodawcy.

I obszar tematyczny – Wartość samopoznania.

1.1. W poszukiwaniu energii do działania

1. Autodiagnoza napędów życia
2. Odkrywanie źródeł motywacji
3. Fakty I mity na temt motywacji
4. Motywacja oparta na mechanizmach neuronalnych.

1.2. Jak budować szczęśliwe życie na największych atutach?

1. Talenty “neuronalne” (metodologia oparta na badaniach Gallupa)
2. Diagnoza najsilniejszych talentów neuronalnych (teoria 5 talentów M.Buckinghama i D.O. Cliftona)
3. Od czego zależy sukces? (teoria geniuszu wg Thomas’a Scheff’a, inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, Żywioł wg Kena Robinsona oraz w oparciu o najnowsze badania z obszaru neurodydaktyki).

1.3. Jak Twój sposób myślenia przekłada się na Twój sposób działania

1. Jaki wpływ ma Twój sposób myślenia na Twój sposób działania
2. Co Cię wzmacnia, a co może być Twoim potencjalnym ograniczeniem
3. Ewolucja w działaniu.

1.4. Budowanie odporności psychicznej
1. Autodiagnoza odporności psychicznej w oparciu o kwestionariusz MTQ48.
2. Wprowadzenie do Modelu odporności psychicznej 4C (poczucie wpływu/ zaangażowanie/wyzwanie/pewność siebie)
3. Jak Twoja odporność psychiczna wpływa na Twoje codzienne funkcjonowanie.
1.5. Elementy treningu mentalnego dla uczniów

1. Wprowadzenie do modelu odporności psychicznej 4C
2. Odporność psychiczna w praktyce

  • mam wpływ
  • jestem zaangażowany
  • mam pozytywne nastawienie do wyzwań
  • mam poczucie pewności siebie.

II obszar tematyczny – Uczenie się w centrum uwagi

2.1. Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju?

1. Różnice pokoleniowe nauczycieli i uczniów
2. Fundamenty uczenia
3. Budowanie klimatu sprzyjającego motywowaniu i uczeniu się (Hattie)
4. Projektowanie żywych lekcji.

2.2. Jak konstruktywnie oceniać?
1. Wprowadzenie do 5 strategii oceniania kształtującego
2. Elementy oceniania kształtującego do zastosowania „od zaraz”
3. Współpraca z rodzicami nad implementacją sposobów oceniania.
2.3. ASUs – czyli Analiza Sposobu Uczenia się
1. 49 czynników warunkujących Twój sposób uczenia się (w oparciu o badania Learning Style Analysis)
2. Każdy uczeń to unikat – interpretacja indywidualnych i grupowych profilów uczniów (praca w oparciu o raporty)
3. Dlaczego nie w każdej klasie sprawdzają się te same sposoby pracy na lekcji (indywidualny profil nauczyciela (TSA)
4. Praktyczne wskazówki do zarządzania klasą
5. Projektowanie przestrzeni w oparciu o indywidualne predyspozycje uczniów.
2.4. Projekty interdyscyplinarne w szkole
1. Co dwie głowy to nie jedna
2. Wychodzenie ze strefy komfortu nauczyciela „przedmiotowca”
3. Współpracujący nauczyciele na rzecz holistycznego postrzegania świata nauki
4. Praktyczne przykłady wdrożonych projektów interdyscyplinarnych.
2.5. Jak nauka może być zabawą?
1. Edukacja poprzez gry
2. Nauka podejmowania działań społecznych i przedsiębiorczości. Dostępne w Polsce gry edukacyjne
3. Innowacyjne systemy cyfrowego kształcenia pozaszkolnego – pomoc dla nauczycieli.

III obszar tematyczny – Jak TIK’i mogą wspierać organizację procesów edukacyjnych.

3.1. Wykorzystywanie technologii w organizacji procesów edukacyjnych
1. Lekcja odwrócona z wykorzystaniem bezpłatnych zasobów internetowych projektowana w cyklu Kolba
2. Model SAMR (poziomy integracji technologii w procesie edukacji).
3.2. Efektywne wykorzystanie technologii w szkole

1. Platformy edukacyjne jako narzędzie wspierające organizację procesów edukacyjnych, współpracę, pracę projektową oraz komunikację w zespole
2. Smartfon jako narzędzie edukacyjne
3. Sieć on-line, jako sposób na wzajemne uczenie się od siebie i wymianę doświadczeń (sieciowanie nauczycieli, instytucji naukowych i organizacji pozarządowych)
4. Wypracowanie z uczniami granic dla zrównoważonego zastosowania innowacji cyfrowych w procesie uczenia się.

IV obszar tematyczny – Wychowawca na plus.

4.1. Trudny rodzic czy trudna sytuacja?

1. Sytuacje trudne – szansa na rozwój i budowanie relacji
2. Inteligencja emocjonalna jako profilaktyka sytuacji trudnych
3. Odpowiedzialnoś
4. w procesie komunikacji
5. Symulacje rozmów na linii nauczyciel – rodzic.

4.2. Efektywne zarządzanie klasą
1. Budowanie kontraktu opartego na wartościach
2. Proces grupowy. Rola nauczyciela w poszczególnych fazach życia zespołu klasowego
3. Drabina partycypacji czyli od informowania do decydowania
4. Rozwijanie kreatywności i myślenia krytycznego w szkole.
4.3. Jak pomóc uczniom w wyborze zawodu?
1. Oczekiwania obecnych i przyszłych pracodawców. Przyszłe rynki pracy
2. Zawody i kompetencje przyszłości
3. Odkrywanie własnego potencjału
4. Przygotowanie uczniów do wyborów i decyzji życiowych.
4.4. Jak i po co szkoła może angażować najbliższe otoczenie?
1. Analiza potencjału współpracy ze środowiskiem zewnętrznym
2. Sposoby kreowania wartościowej i bezpiecznej współpracy z przedsiębiorcami.

V obszar tematyczny – Aktywna edukacja blisko natury

5.1. Szkoła poza szkołą
1. Outdoor Learning: budowanie zaufania, współpracy, kreatywności
2. Nauka przedmiotów ścisłych poza klasą.
5.2. Po co szkole aktywna edukacja ekologiczna?
1. Niezbędna infrastruktura dydaktyczna szkoły a szkoła funkcjonująca w ekonomii obiegu zamkniętego
2. Budowanie świadomości ekologicznej uczniów jako obywateli kreujących środowisko XXI wieku
3. Ocieplenie klimatyczne a codzienna praca szkoły
4. Angażowanie uczniów w praktyczną działalność proekologiczną.

Metodologia MENTOR

Rozwój

Programy CIE zaadresowane są do inspirujących nauczycieli i dyrektorów szkół. Warsztaty skoncentrowane są na wzmacnianiu ich rozwoju pedagogicznego, również w kontekście wdrażania zmian w placówkach edukacyjnych. Stąd założenie, żeby daną szkołę reprezentowało minimum dwóch nauczycieli.

Doświadczenie

Programy CIE stwarzają doskonałe możliwości do wymiany spostrzeżeń pomiędzy nauczycielami poprzez metody warsztatowe bazujące na doświadczeniach uczestników.

Praktyczność

Podczas każdego z modułów uczestnicy otrzymują gotowe propozycje warsztatów i narzędzi do wykorzystania w swoich klasach podczas realizacji programu dydaktycznego.

Efekty

Każdy z modułów przynosi ściśle określone kompetencje przekładające się na wzrost efektywności w pracy dydaktycznej nauczycieli.

Partycypacja

Każda osoba zaangażowana w warsztaty CIE coś wnosi. Centrum Innowacyjnej Edukacji organizuje warsztaty oraz materiały dydaktyczne.

Od uczestników oczekujemy wniesienia swojego wkładu doświadczeń zawodowych podczas warsztatów i autentycznego zaangażowania.

Galeria zdjęć

Formularz zgłoszeniowy

13 + 10 =

Skip to content