New Education Forum Plus

SPARKS/ ZAKOŃCZONE

SPARKS to projekt, którego celem jest opracowanie nowych narzędzi dla nauczycieli i trenerów do tworzenia innowacyjnych doświadczeń szkoleniowych online opartych na grywalizacji oraz zwiększania motywacji i zaangażowania uczniów w naukę.

Nowe ramy koncepcyjne dla programów nauczania opartego na grywalizacji i platformie e-learningowe

Partnerzy:

SPARKS, projekt Partnerstwa na rzecz Gotowości do Edukacji Cyfrowej, współfinansowany przez program Unii Europejskiej Erasmus + i realizowany przez sześć organizacji z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Polski, Portugalii i Rumunii, ma na celu opracowanie nowych ram koncepcyjnych dla programów e-learningowych opartych na grach oraz platformy e-learningowej, aby umożliwić osobom zajmującym się kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET) dostarczanie innowacyjnych doświadczeń edukacyjnych online z wykorzystaniem grywalizacji oraz zwiększania motywacji i zaangażowania uczniów w naukę.

Min. 600 nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 1000 uczniów szkół zawodowych będzie bezpośrednio zaangażowanych w stworzenie dorobku projektu, podczas gdy min. 300 przedstawicieli krajowych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego będzie zaangażowanych w wydarzenia upowszechniające.

Oczekuje się, że projekt ostatecznie:

  • Zwiększy wiedzę i umiejętności edukatorów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w zakresie tworzenia, zarządzania i monitorowania programów e-learningowych poprzez innowacyjne metody e-learningu;
  • Zwiększy zdolności edukatorów VET do włączania cyfrowej technologii online do nauczania, szkolenia i uczenia się określonego przedmiotu;
  • Zwiększy zaufanie edukatorów VET do ich praktyk nauczania/szkolenia w środowisku cyfrowym, motywacji i satysfakcji w ich codziennej pracy;
  • Polepszy nastawienie i motywację uczniów VET do uczenia się umiejętności cyfrowych i miękkich oraz poprawy ich przygotowania zawodowego, osiągnięć i przyszłych aspiracji;
  • Zwiększy atrakcyjność programów e-learningowych dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych, którzy wprowadzą do swojej oferty platformę i narzędzia cyfrowe SPARKS.

Rezultaty projektu mają potencjał do integracji przez różne gałęzie systemów edukacji krajów uczestniczących, takie jak szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych i edukacja szkolna: podmioty działające w tych dziedzinach mogłyby przyjąć Ramy Koncepcyjne lub wykorzystać Platformę do tworzenia innowacyjnych, angażujących doświadczeń e-learningowych, przyczyniając się w ten sposób do wzmocnionej reakcji systemów kształcenia i szkolenia na obecne wyzwania edukacji cyfrowej.

 

New Education Forum Plus

Więcej informacji na temat projektu:

https://www.projectsparks.eu/

Skip to content