Program rozwoju pedagogiki MENTOR

Program rozwoju pedagogiki MENTOR

Program rozwoju pedagogiki MENTOR skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pedagogów i superwizorów do zastosowania w edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej. Kursy „szyjemy na miarę” Zleceniodawcy.

Kursy MENTOR Centrum Innowacyjnej Edukacji (CIE)

Kursy MENTOR autorstwa Centrum Innowacyjnej Edukacji (CIE) przygotowują kadrę pedagogiczną do zmiany modelu edukacyjnego: z XIX-wiecznego przekazywania wiedzy do XXI-wiecznego wspierania w rozwoju dzieci i młodzieży poprzez wysokiej jakości mentoring.

Głównym celem programu jest wyposażenie nauczycieli w praktyczne narzędzia, które uczynią ich mentorami swoich uczniów oraz pomogą odkrywać ich talenty. To także szansa na otwarcie kadry szkolnej na nowoczesne techniki uczenia się i czerpanie inspiracji spoza szkoły oraz oswojenie z digitalizacją pracy dydaktycznej.

Program rozwoju pedagogiki MENTOR

Jak wygląda kurs?

Kursy MENTOR składają się z siedmiu modułów, które można łączyć w zależności od potrzeb Zleceniodawcy. Przy każdym zleceniu pierwszym elementem wybranych kursów, niezbędnym dla osiągnięcia ich maksymalnej efektywności, są 4-godzinne warsztaty poświęcone wzmacnianiu motywacji pedagogów i uczniów.

Moduły składają się w sumie na 140 godzin warsztatów tematycznych (odbywających się w trybie piątek wieczór – niedziela po południu). W każdym z kursów jednocześnie może uczestniczyć maksimum 30 pedagogów. Jesteśmy też otwarci na inne rozwiązania, które będą lepiej odpowiadać na potrzeby Zleceniodawcy.

Moduły kursu MENTOR

Co zrobić by zwiększyć własną motywację?
 • Rozpoznawanie własnych emocji.
 • Co mnie najbardziej motywuje w życiu? W pracy?
 • Motywacja oparta na mechanizmach neuronalnych.
Jak motywować ucznia?
 • Rozpoznawanie emocji ucznia, w tym diagnozowanie poziomu stresu oraz blokad kanałów sensorycznych.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem.
 • Motywowanie uczniów. Komunikacji w sytuacjach stresogennych.
Jak towarzyszyć uczniowi w rozwoju?
 • Różnice pokoleniowe nauczycieli i uczniów.
 • 4 etapy uczenia się (metoda Blanchard’a). Uczenie się przez działanie.
 • Budowanie klimatu sprzyjającego motywowaniu i uczeniu się (Hattie).
Jak budować szczęśliwe życie na największych atutach?
 • Talenty “neuronalne” (metodologia oparta na badaniach Gallupa). Diagnoza najsilniejszych talentów neuronalnych. (teoria 5 talentów M.Buckinghama i D.O. Cliftona)
 • Od czego zależy sukces? (teoria geniuszu wg Thomas’a Scheff’a, inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, Żywioł wg Kena Robinsona oraz w oparciu o najnowsze badania z obszaru neurodydaktyki).
Jak pomóc uczniom w wyborze zawodu?
 • Przygotowanie uczniów do wyborów i decyzji życiowych.
 • Oczekiwania obecnych i przyszłych pracodawców. Przyszłe rynki pracy.
Szkoła trzeciej dekady XXI wieku
 • Niezbędna infrastruktura dydaktyczna szkoły a szkoła funkcjonująca w ekonomii obiegu zamkniętego.
 • Budowanie świadomości ekologicznej uczniów jako obywateli kreujących środowisko XXI wieku.
Po co i jak budować zespół w szkole?
 • Ustalanie zasad zespołu. Ocena koleżeńska.
 • Wyznaczanie wspólnych celów. Znaczenie informacji zwrotnej.
 • Sytuacje kryzysowe a rola zespołu.
Jak motywować klasę i mieć ją „po swojej stronie”?
 • Praca zespołowa uczniów i ich reprezentacja. Uczniowie dominujący.
 • Dostosowywanie wymagań i oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów.
 • Umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.
Szkoła poza szkołą?
 • Outdoor Learning: budowanie zaufania, współpracy, kreatywności.
 • Nauka przedmiotów ścisłych poza klasą.
Jak konstruktywnie oceniać?
 • Ocenianie kształtujące. Elementy oceniania kształtującego do zastosowania „od zaraz”.
 • Współpraca z rodzicami nad implementacją sposobów oceniania.
 • Samoocena uczniów.
 • Informacja zwrotna.

 

 

Jak analizować efekty pracy zespołowej?
 • Analiza zespołów uczniowskich – „Maszynownia”.
 • Budowanie modelu pracy z uczniami opartego na pozytywnych doświadczeniach i dialogu zespołów nauczycielskich.
Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w szkole?
 • Trudny rodzic czy trudna sytuacja?
 • Sytuacje trudne – szansa na rozwój i budowanie relacji.
 • Profilaktyka sytuacji trudnych – symulacje.
 • Radzenie sobie ze stresem.
Jak i po co szkoła może angażować najbliższe otoczenie?
 • Analiza potencjału współpracy ze środowiskiem zewnętrznym.
 • Sposoby kreowania wartościowej i bezpiecznej współpracy z przedsiębiorcami.
Po co i jak połączyć się ze światem?
 • Sieć on-line z innymi placówkami oświatowymi, instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi.
 • Tablica interaktywna i inne nowoczesne rozwiązania w klasie.
 • Platformy edukacyjne.
 • Wypracowanie z uczniami granic dla zrównoważonego zastosowania innowacji cyfrowych w procesie uczenia się.
Jak nauka może być zabawą?
 • Edukacja poprzez gry w edukacji. Nauka przedsiębiorczości i inne dostępne w Polsce gry edukacyjne.
 • Innowacyjne systemy cyfrowego kształcenia pozaszkolnego – pomoc dla nauczycieli.
Po co szkole aktywna edukacja ekologiczna?
 • Ocieplenie klimatyczne a codzienna praca szkoły.
 • Angażowanie uczniów w praktyczną działalność proekologiczną.

Metodologia MENTOR

Rozwój

Programy CIE zaadresowane są do inspirujących nauczycieli i dyrektorów szkół. Warsztaty skoncentrowane są na wzmocnieniu Ich rozwoju pedagogicznego, również w kontekście wdrażania zmian w placówkach edukacyjnych. Stąd założenie, żeby daną szkołę reprezentowało minimum dwóch nauczycieli.

Doświadczenie

Programy CIE stwarzają wiele możliwości do wymiany spostrzeżeń pomiędzy nauczycielami poprzez metody warsztatowe bazujące na doświadczeniach uczestników.

Praktyczność

Podczas każdego z modułów uczestnicy otrzymują gotowe propozycje warsztatów i narzędzi do wykorzystania w swoich klasach podczas realizacji programu dydaktycznego.

Efekty

Każdy z modułów przynosi ściśle określone kompetencje przekładające się na wzrost efektywności w pracy dydaktycznej nauczycieli.

Partycypacja

Każda osoba zaangażowana w warsztaty CIE coś wnosi. Centrum Innowacyjnej Edukacji organizuje warsztaty oraz materiały dydaktyczne.

Od uczestników oczekujemy wniesienia swojego wkładu doświadczeń zawodowych podczas warsztatów i autentycznego zaangażowania.

Galeria zdjęć

Formularz zgłoszeniowy

6 + 6 =