New Education Forum

Polski Outdoor Learning

Projekt „Polski Outdoor Learning” otrzyma dotację w wysokości 157 452 euro z Funduszu EOG Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Celem projektu „Polish Outdoor Learning” jest opracowanie rozwiązań, które zapewnią kobietom stymulujące i innowacyjne sposoby rozwijania ich umiejętności życiowych i zawodowych.

Polski Outdoor Learning

Projekt „Polski Outdoor Learning” otrzyma dotację w wysokości 157 452 euro z Funduszu EOG Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Jego celem jest zapewnienie kobietom innowacyjnych sposobów rozwijania umiejętności życiowych i zawodowych.

Partners:

Projekt zbada poprzez podejście Outdoor Learning (OL), czy kobiety NEET mogą być aktywowane do zaangażowania się w życie społeczne i opracuje trwałe ramy dla modelu, który będzie stosowany przez zainteresowane strony w całej Europie. Projekt dotyczy głównego wyzwania, przed jakim stoją kobiety NEET, które nie są zaangażowane w edukację, szkolenia lub zatrudnienie.

Projekt ten ma na celu opracowanie rozwiązań, które zapewnią kobietom NEET stymulujące i innowacyjne środki do rozwijania umiejętności życiowych i zawodowych, umożliwiając im tym samym stanie się aktywnymi obywatelami w swoich regionach. Program zaangażuje 67 kobiet NEET oraz 13 trenerów i badaczy poprzez przeniesienie doświadczeń z Western Norway Research Institute do regionu beneficjenta.

Partnerzy poznają teoretyczne/praktyczne aspekty modelu Outdoor Learning i, z pomocą Partnerów Eksperckich, przeszkolą trenerów. Wykorzystają podejście Outdoor Learning do stworzenia alternatywnego, atrakcyjnego i angażującego sposobu łączenia się z kobietami NEET. Dzięki programowi uczestnicy rozpoznają swoje mocne strony/talenty, wzmocnią umiejętności miękkie, zbudują poczucie własnej wartości/samoświadomość i wzmocnią postawy związane z zatrudnieniem. Kobiety NEET będą następnie budować swoje ścieżki kariery zawodowej, uczyć się o zmianach na rynku pracy i przygotowywać się do poszukiwania pracy.

Aby zapewnić sukces projektu, kompleksowa metodologia oceny i zalecenia dotyczące polityki zostaną zastosowane na poziomie międzysektorowym/krajowym. Na tej podstawie powstaną wytyczne i narzędzia informujące władze publiczne, władze regionalne/lokalne i innych interesariuszy o tym, jak zastosować model w ich regionach.

Główne cele:

  • opracowanie przez partnerów i wdrożenie eksperymentalnych rozwiązań wynikających z Outdoor Learning (OL) w celu przygotowania kobiet NEET do wejścia na rynek pracy;
  • rozwój zawodowy pracowników CIE, w tym ich mobilność;
  • wspólne tworzenie i analiza modelu OL dla kobiet NEET, gotowego do wykorzystania przez instytucje działające na rynku pracy, poprawiającego jakość i dostosowującego ofertę edukacyjną CIE

Te ponadnarodowe cele zapewnią efekt trwalszego zatrudnienia zgodnego z indywidualnymi predyspozycjami i talentami kobiet. W rezultacie nastąpi zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w ramach EOG oraz wzmocnienie relacji dwustronnych między Polską, a Norwegią w obszarze edukacji.

Główne wyniki projektu:

R1 CURRICULUM

Program nauczania mający na celu aktywizację kobiet zagrożonych wykluczeniem będzie skierowany do Trenerów rekrutowanych spośród trenerów, którzy ukończyli Akademię Trenerów CIE.

R2 PODRĘCZNIK

Podręcznik POL dla kobiet zagrożonych wykluczeniem skierowany będzie do Trenerów Zewnętrznych. Podręcznik będzie składał się z opisu metody OL, która została zaktualizowana, rozszerzona i poprawiona w fazie pilotażowej i wdrożeniowej. Ponadto będzie zawierał wytyczne do ćwiczeń, pozwalające na bezpośrednie wykorzystanie poszczególnych narzędzi w pracy z Beneficjentkami.

R3 RAPORT

Praktyki związane z realizacją programu będą podstawą do opracowania rekomendacji politycznych i zaleceń dotyczących wdrożenia OL w celu aktywizacji kobiet zagrożonych wykluczeniem. Raport będzie końcową publikacją projektu.

Projekt trwa od 1.10.2022 do 31.04. 2024 i jest realizowany w partnerstwie z Western Norway Research Institute.

Skip to content